Revideringar

Home

Nedan anges revideringar av indexframställningen och andra relevanta noteringar.

 

13 maj 2016

Typkoden för fritidshus avskaffades vid årsskiftet. Vi har även har märkt att mäklarna markerar betydligt färre bostäder som fritidshus sedan ändringen.Därför har vi valt att inkludera fritidshus i villaindex från och med indexvärdet för april 2016.  

 
Vi har gjort en jämförelse mellan den nya och gamla definitionen på data från april 2014 till mars 2016. Utvecklingen av HOXHOUSESWE var 0,5 procentenheter lägre under 3-årsperioden med den nya specifikationen där fritidshus ingår. Enstaka månader, framförallt juni, juli och december, var skillnaden större.
 
 

14 februari 2014

Genomfört ändringar i enlighet med indexrevision enligt nedan.
 
 

10 oktober 2013

Beslut om planerad indexrevision, som kommer att implementeras i samband med indexpublicering i februari 2014. En ny rutin för datatvätt används baserat på en polygonbaserad församlings- och kommunkarta, för att korrigera för felaktigheter i dataunderlag från mäklarsystemen. Effekten på index är mycket liten, men datahanteringen blir renare. Från och med 2014 kommer vi inte heller att revidera församlingskartan efter förändringar, utan vi låser den vid nuvarande utseende. Detta påverkar endast indexprocessen, och undviker onödig instabilitet framöver. 

 

14 februari 2013

En ny hantering av hur osäkerhet i enskilda värden i delindexen till HOX ska hanteras är genomförd som planerat. I korthet innebär det att om standardfelet i skattningen för ett delindex den senaste månaden är större än normalt används data också från ett större geografiskt område för att den månaden räkna ut indexvärdet. I det större området ingår en eller flera kommuner med liknande prisnivå, prisutveckling och som ligger geografiskt nära. Detta påverkar framförallt indexvärden i januari, juli och december, då antalet data kan vara lägre. Effekten blir ett mer robust index, men skillnaderna är normalt sett små.

 

14 november 2012

Planerad indexrevision kommer att göras i samband med indexpublicering i februari 2013. Revisionen innefattar en ny rutin för hantering av situationer där dataunderlaget är för litet för att beräkna ett indexvärde med god säkerhet. Detta kommer att få större betydelse för lokala indexserier. Ändringen kan även påverka offentliga HOX index när det gäller värden för exempelvis juli och december, särskilt om det finns oro på marknaden som bidrar till att minska antalet försäljningar.

 

14 februari 2012

Genomfört planerad indexrevision i enlighet med meddelandet från 15 november 2011. Samtliga offentliga indexserier produceras nu med version 4.6.2 av indexspecifikationen. De största förändringarna är bättre datatvätt, byte av geografiska dummyvariabler för bostadsrätter och synkronisering av fönsterlängd till 36 månader för moving window regression. Vi kan se förbättringar framförallt i flera av de underliggande index som används för HOXFLATMCSWE. Även index för bostadsrätter i Malmö och Göteborg förbättras. Förbättringarna märks t.ex. i bättre förklaringsgrader och stabilare indexserier. Publicerade indexvärden ligger dock fast, endast nya värden påverkas genom att index från den nya specifikationen skarvas till publicerade serier i enlighet med tidigare specifikation. För HOXSWE är skillnaden knappt märkbar.

 

16 januari 2012

På grund av ett tekniskt problem hos en dataleverantör har 7 procent av december månads försäljningar kommit in för sent för att ligga till grund för beräkning av denna månads indexvärden. En analys pågår för att identifiera felkällan och säkerställa framtida leveranser.

 

15 november 2011

Planerad indexrevision sker för för indexvärden som bygger på data från och med 1 januari 2012. En hårdare datatvätt införs genom att använda indikatorer på att data är felaktigt samt genom ny rutin för identifiering av felaktiga koordinater. Samtliga indexspecifikationer synkroniseras så att alla följer senaste specifikation. Det påverkar framförallt index för bostadsrätter i huvudstäderna. Indexspecifikationen utvecklas också genom att använda nya interaktionsvariabler och reviderade dummyvariabler för att hantera skillnader i prisnivå mellan olika områden.

 

26 september 2011

Tidigarelagt datum för nästa indexpublicering från 14 oktober till 13 oktober efter förfrågan från Mäklarstatistik.

 

14 september 2011

Genomfört årlig revidering av vikter. En större förändring har skett i de underlag som används för viktberäkningen. Vikterna i HOX baseras bl.a. på officiell statistik om bostadsbeståndet. SCB:s statistik bygger nu på fastighetstaxeringsregistret istället för uppräkning av den senaste folk- och bostadsräkningen. Detta innebär att antalet bostadsrätter ökar. Samtidigt har antalet bostäder i småhus minskat beroende ändrade mätmetoder, som införts i syfte att endast inkludera bostäder som används för permanentboende. Detta leder sammantaget till att bostadsrätternas andel av HOXSWE ökar kraftigt - från 22 % till 27%.

Efter omviktning ingår inte längre Norrköping i HOXFLATMCSWE. Norrköping ersätts av Umeå. Ett smärre fel har också rättats i implementeringen av vikter för HOXHOUSESWE där några av de minsta FA-regionerna fått något för stor vikt under perioden januari 2005 till juni 2011. Effekten på index är knappt mätbar. 

Omviktningen har gjorts en månad efter ordinarie plan och julivärdena har redan publicerats baserat på de gamla vikterna. Detta får till effekt att månadsförändringar jämfört med juli inte alltid hänger samman. Baserat på HOXFLATSWE och HOXHOUSESWE borde HOXSWE gå upp 0,14 % sedan juli, men med de nya vikterna går det istället ned med 0,08%. Det beror alltså på att indexvärden för augusti beräknas utifrån de nya vikterna - medan julivärdena inte kan ändras eftersom de redan är publicerade. 

 

16 augusti 2011

Beslutar av avvakta omviktningen av index till nästa månad eftersom beräkningsmetoderna för bostadsbeståndet har ändrats. Skillnaden är stor jämfört med den tidigare officiella statistiken. För att hinna analysera underlaget väntar vi till efter semestrarna, och låter julivärdet beräknas med befintliga vikter. Denna förskjutning i tiden kommer endast att påverka värden för juli. 

 

15 mars 2011

En förbättrad datahanteringsrutin har tagits fram för att exkludera köp som genomförs i samband med att hyresbostäder ombildas till bostadsrätter. Implementering av den nya rutinen sker dock först i juli enl. den process som finns för revideringar.

 

14 december 2010

Smärre ändringar av dataflödet. På grund av något senarelagd dataleverans från SCB har data endast hämtats direkt från mäklarsystemen. Normalt hämtas data parallellt som en extra säkerhetsåtgärd - men detta ska ej påverka index. Kodningen av data ang. hiss och balkong har ändrats från datakällorna. Tester visade att detta endast innebar små skillnader (0,2 indexenheter i  Stockholm) så inga åtgärder vidtogs vid denna körning. Från nästa publicering kommer det nya formatet att matchas.

 

16 augusti 2010

Vikterna för de ingående orterna har uppdaterats för serierna HOX MC BR och HOX Sverige BR. Sundsvall utgår och ersätts av Eskilstuna eftersom det beräknade värdet av alla bostadsrätter i Eskilstuna är större än det i Sundsvall. Ändringen gäller från och med värdet för juli, som publiceras 16 augusti. Effekten på index av de ändrade vikterna är mycket liten.

 

15 juni 2010

Förbättrade rutiner för identifiering av nyproducerade bostäder införs för att identifiera nyproduktion även när uppgifter om byggår mm saknas. Rutinerna kommer att användas från och med indexpubliceringen i juli. Förändringen är aktuell med anledning av att antalet nyproducerade bostäder som förmedlas via fastighetsmäklarfirmor har ökat kraftigt. Nyproducerade bostäder ska ej ingå i underlaget för indexberäkningen. 

 

17 maj 2010

SCB sköter numer arbetet med att sammanställa rådata från fastighetsmäklarna på uppdrag av Mäklarstatistik. Hanteringen utförs dock enligt samma procedur som tidigare och index påverkas inte av förändringen.

Lanseringsdatum för HOX under juli och augusti tidigareläggs en dag till 14 juli och 16 augusti.

 

11 februari 2010

Upprättning av felaktiga RT90-koordinater för en mindre del av datat.

 

19 november 2009

I samband med lanseringen har flera revideringar gjorts av hur index framställs. Uppdateringar har också gjorts av det historiska datamaterialet.
Hela indexserien uppdateras inte längre varje månad utan nytt månadsvärde läggs till den befintliga serien varje månad.

 

11 November 2009

I samband med ordinarie lansering har historiska data kompletterats för framförallt oktober 2005 och maj 2007. Även data för augusti 2009 har kompletterats.

 

13 oktober 2009

Uppdaterat index efter komplettering med sent inkommen data från Mäklarstatistik.

 

Augusti 2009

Förbättrade rutiner för kvalitetssäkring av underliggande data. Komplettering av ytterligare data för juli. För de flesta månader är skillnaderna obetydliga.

 

Juni 2009

Mindre ändringar i implementeringen av indexspecifikationen för Stockholm genomförd sedan förra månaden. Historiska indexvärden är därför uppdaterade.

Uppdatering av sättet att beräkna månads-, kvartals- och årsförändring. Från och med den 8 juni 2009 räknas månads-, kvartals- och årsförändringar för publika index ut som (Index t - Index t-1) / Index t-1. Tidigare beräknades förändringen med hjälp av logavkastningar.

 

Uppdaterad 2014-02-14

Relaterade länkar

Aktuellt

HOX index 15 januari 2018

Prisindex för bostäder fortsätter ned i december

HOX index 14 december 2017

Prisindex för bostäder sjunker i november

HOX index 14 november 2017

Fortsatt nedgång i hela landet i oktober

HOX index 13 oktober 2017

Bred nedgång på bostadsmarknaden i september

HOX index 14 september 2017

Villorna driver bostadsmarknaden uppåt i augusti